Privacy en veiligheid

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens.
Graag leggen wij hieronder uit hoe wij hier mee omgaan.

Wij houden ons aan de toepasselijke wet en regelgeving waaronder de algemene verordening gegevensbescherming.

Dat wil zeggen dat wij:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren

Als Soerel automobielen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contact gegevens:

Soerel automobielen
e-mail : info@soerelautomobielen.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

-het aangaan van overeenkomsten
-het versturen van nieuwsbrieven
-het aangaan van arbeidsovereenkomsten
-het te naam stellen van voertuigen
-het eventueel aanmelden bij de apk reminder van de Bovag

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende gegevens van u vragen:

naam
adres
woonplaats
postcode
tel nr
e-mail adres
kopie rijbewijs/ id kaart

Verstrekking aan derden

de gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven genoemde beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het te naamstellen van voertuigen
– Het aanmelden bij de apk reminder.
– Het verwerken van overeenkomsten in de boekhouding. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt in een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens te verschaffen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU

 

Bewaar termijn

Soerel automobielen bewaart persoonsgegevens niet langer dan op de grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen.

Onze systemen zijn extra beveiligd.
Gegevens via onze site gaan via een beveiligde https verbinding.
Gegevens op papier worden bij ons bewaard achter slot en grendel.

 

Rechten omtrent uw gegevens

u heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van de persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op nhet gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neemt u dan gerust contact met ons op.

Mogelijk gemaakt door Mobilox